Sözleşmeli alarak atanan personelin özlük hakları nelerdir ? | MediGündem
Sağlık Personeli İl İçi Yer Değiştirme Tayin Dönemi Başladı

Sağlık Personeli İl İçi Yer Değiştirme Tayin Dönemi Başladı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Personelinin İl İçi
Ana Sayfa En Populer, Genel, Güncel, Özlük Haklar 20 Ekim 2016 6810 Görüntüleme

Sözleşmeli alarak atanan personelin özlük hakları nelerdir ?

4/B Sözleşmeli personelinin tayin hakkı , 4/B sözleşmeli personelin, izin hakları, 4/B sözleşmeli personel giyecek yardımı alır mı, 4/B sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi, 4/B sözleşmeli personel geçici görevlendirme suretiyle başka bir birimde çalışabilir mi? 4/B sözleşmeli personel nöbet ücreti ve döner sermaye ek ödemesinden yararlanabilir mi? 4/B sözleşmeli personelin ücretleri peşin olarak mı çalıştıktan sonra mı ödenir? 4/B sözleşmeli personelin çalışma saat ve süreleri ne kadardır? Nöbet tutma zorunluluğu var mıdır?

 

 

4/B sözleşmeli personelin, izin hakları
Değişik: 9/2/197-7/17150) 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.
1) İzinlerin süresi ve kullanılmasına ilişkin hükümler, hizmet sözleşmesinde yer almakta olup sözleşmeli personele yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, doğum izni, süt izni verilir. Ayrıca, hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalanlara ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.
2)Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullandırılmakta olup, ertesi yıla aktarılamamaktadır.
3) 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da ücretsiz izin verilmesine ilişkin düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle 4/B sözleşmeli personele aylıksız izin verilememektedir.
4/B sözleşmeli personel giyecek yardımı alır mı?
9.10.1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 12 maddesinde “Bu Yönetmelikkapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.” denilmektedir.
Ayrıca sözleşmeli personelin tabi olduğu mevzuatta (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) giyim yardımını düzenleyen hüküm bulunmamaktadır.
4/B sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?
21.4.2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla yapılan düzenlemeyle 4/B sözleşmeli personel 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri çerçevesinde sendika üyesi olabilmektedir.
4/B sözleşmeli personel geçici görevlendirme suretiyle başka bir birimde çalışabilir mi?
Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen mesleki hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve üç ayı geçmemek üzere pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir. Mesleki hizmet içi eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi bir mali yılda 10 günü geçemez.
Sözleşmeli personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.

4/B sözleşmeli personel nöbet ücreti ve döner sermaye ek ödemesinden yararlanabilir mi?
Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılır.

4/B sözleşmeli personelin ücretleri peşin olarak mı çalıştıktan sonra mı ödenir?
Sözleşme ücreti ödemeleri her aybaşında peşin olarak yapılır.

4/B sözleşmeli personelin çalışma saat ve süreleri ne kadardır? Nöbet tutma zorunluluğu var mıdır?
Çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca sözleşmeli personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Nöbet ücreti hariç olmak üzere, bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

Halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4/B sözleşmeli olarak çalışan, sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuramaz

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Sözleşmesini;Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

4/B Sözleşmeli personelinin tayin hakkı 

Hizmet süresi nedeniyle yer değiştirme

Buna göre, özür durumu olmayan bir 4/B’linin kurum içi yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için en az 3 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Kurum, yer değişikliği duyurusunu, KPSS ile alım yapmadan önce ilan edecektir. İlgili madde şu şekildedir: Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir.İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.”Ancak 3 yıl şartının bulunması bile bazen nakil için yeterli değildir. Zira çalışılan kurumun naklen gidilmek istenen ilde boş pozisyon ilan etmesi gerekmektedir.

 

Eşinin şehit olması nedeniyle yer değiştirme

Şehit eşi olan 4/B personelin yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla bir defaya mahsus olarak üzere yerine getirilir.

Sağlık durumu özrü olanların nakli

Sağlık özründen dolayı nakil isteyebilmek için bir süre şartı bulunmamaktadır. Sağlık özründen nakil isteyecek kişinin, kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına dair sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. İlgili hüküm şu şekildedir: Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.”

Can güvenliği nedeniyle yer değiştirme      

Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü, adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilen 4/B personelin yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle yerine getirilebilir.

Eşinin vefatından dolayı yer değiştirme

Eşi vefat eden 4/B personelin yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması şartıyla ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle yerine getirilebilir.

Becayiş yoluyla yer değiştirme

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta bir yıl çalışan sözleşmeli personel, uygun görülmesi hâlinde görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

4/b’linin kurumlar arası nakli olmaz

4/B’linin sadece aynı kurum içindeki nakli yapılabilmektedir. Başka bir kuruma naklen gitmek mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı uygulamaısnda, Sağlık Bakanlığı, TKHK, THSK aynı kurum kabul edilmektedir.

Eş durumu özrü olanların nakli

Eş durumu özrü olanların nakil işlemlerinde ise fiilen 1 yıl şartı çalışmış olma aranmaktadır. İlgili hükümler şu şekildedir: Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.”

Eş durumu mazeretine bağlı yer değişikliği usulünde değişiklik yapıldı. Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılacak. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu iş yerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınacak. Özel sektörde çalışan eşin atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primi ödenmesi haline ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre sigortası iş yerinin merkezinin bulunduğu yerden ödense de, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu iş yerinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirenlerin eşleri de eş durumu tayin talebinde bulunabilecektir.

4/B’li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.