Sağlık çalışanları ataması ne zaman?

Sağlık çalışanları ataması ne zaman?

Sağlık çalışanları atamaları, ülkelerin sağlık sistemi ve işleyişi ile ilgilidir. Genel olarak, sağlık ç
Ana Sayfa Genel, Güncel 25 Ağustos 2017 2153 Görüntüleme

694 sayılı KHK ile Sağlıkta tek çatıya geçildi

Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlıkta tek çatıya geçildi. 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığında beklenen düzenleme yürürlüğe konuldu.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sağlık Bakanlığı hizmet birimleri haline getirildi. Bu iki kurum Sağlık Bakanlığında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak yapılandırıldı. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıkları kurulabilecek

MADDE 184- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir,

“g) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.

ğ) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü.”   ‘

MADDE 185- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A ve 14/R maddeleri eklenmiştir,

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

MADDE 14/A- (1) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek.

b) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.

c) Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.

ç) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadcle etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek.

d) Birey, toplum ve çevre sağlığım etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboraluvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvan kurmak ve işletmek, içme sulan, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek.

e) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak.

f) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek.

g) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlar]a işbirliği yaparak eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

MADDE 14/B- (1) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.

b) Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

c) Performans değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak.

ç) Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 186– 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı, Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürleri veya görevlendirecekleri birer yardımcıları ile I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşaviri,”

MADDE 187– 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.

 1. Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.
 2. İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.
 3.  İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.
 4. Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin birarada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.”

MADDE 188- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

“Hastanelerin yönetimi ve denetimi

MADDE 25/A- (1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir,

2) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.

3) Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.

4) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin;

a) Grup düşürülmesi,

b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,

c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,

ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,

d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması,

hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir, Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir.”

MADDE 189- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35- (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ise merkez teşkilatından meydana gelir. Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ihtiyaç halinde denetim hizmetlerini yürütmek üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilir.

(2) Merkez teşkilatlan;

a) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür, iki genel müdür yardımcılığı, daire başkanlıkları ile strateji geliştirme daire başkanlığından,

b) Türkiye îlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda; Başkan, beş başkan yardımcılığı, daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulacak danışma ve denelim birimleri ile strateji geliştirme daire başkanlığından, meydana gelir.”

MADDE 190- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

”Atama, personelin niteliği ve mali haklar

MADDE 42- (1) Bakanlıkta ekli (II) sayılı cetveldc belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel istihdam edilir. Yeni açılacak hastaneler için söz konusu cetveldeki başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı pozisyonu sayılan, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki diğer personel 657 sayılı Kanun ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışır.

 1. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere ve bağlı kuruluşların üst yöneticilerine devredebilir,
 2. Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelde, en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurulularından mezun olma şartı ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır,
 3. İl ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması; il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az beş yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman ve müdür yardımcılarının ise en az üç yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekir,
 4. Eğitim vc araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp, hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyia sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir.
 5. Açıktan alınacak uzmanların Kamu Personeli Seçme Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları şarttır, Uzmanların dağılımına vc işe alımına ilişkin usul vc esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı toplam uzman sayısının yüzde otuzunu geçemez.
 6. Ekli (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personelle ilgili bu maddede belirtilen asgari şartların dışında Bakanlıkça ilave nitelik ve şartlar belirlenebilir.
 7. İlgili birimlerin fonksiyonları, rolleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarının normları Bakanlıkça belirlenir.
 8.  Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Bakan tarafından imzalanır. Bakan, gerekli gördüğü hallerde sözleşme imzalama yetkisini merkez teşkilatı ile taşra teşkilatındaki yöneticilere devredebilir.
 9.  Ekli (11) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri iki yıldan dört yıla kadar yapılabilir ve süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle il sağlık müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren başkan ve yardımcıları ile ilçe sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Başarısızlık sebebiyle başhekimlerin sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde başhekim yardımcıları ile müdür ve yardımcılarının sözleşmeleri de kendiliğinden sona erer. Sürenin bilmesi veya herhangi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde yeni sözleşmeler yapılıncaya kadar bu görevler iki ayı geçmemek kaydıyla geçici süreli görevlendirilenler tarafından yürütülür. Başhekimin değişmesine bağlı olarak sözleşmesi sona eren personelle yeniden sözleşme yapılabilir,
 10. Ekli (Tl) sayılı cetvelde belirlilen sözleşmeli pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde ilişikleri kesilir ve sözleşmeli çalışmaları, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.
 11. Kamu kurum vc kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarımn muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kuramlarından aylıksız izinli sayılır. Bunlara kuramlarınca peşin olarak ödenen aylıklar için borç çıkarılmaz ve sözleşme ücretleri takip eden aybaşı itibarıyla ödenmeye başlanır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate almtr, Bu fıkra kapsamına girenlerin aylıksız izinli sayıldıkları süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır, Yükseköğretim kurumlarmın öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumlan dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kuramlarında geçmiş sayılır. Sözleşmesi herhangi bir surette sona eren personel, bir ay İçinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır ve bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir.
 12. Eldi (II) savıh cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli istihdam edilenlerden onikinci fıkra kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler.
 13. Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. Ayrıca bağış, faiz ve kira gelirleri hariç olmak üzere döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartlan ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile usul ve esasları; personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı ve çalıştığı hastanenin grubu gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.
 14. Ekli (11) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler, çalışmayı takip eden ayın başında yapılır. Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.
 15. Sözleşmeli personel; kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi bîr müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan eylemlerde bulunamaz.
 16. Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memulları ile aynıdır.
 17. Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir.
 18. Sözleşmeli personelin izinleri ve sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun
 1. üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez.
 1. Sözleşmeli personelin disiplin amillerinin tayini ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir. Bunlardan idari görevlerde bulunanlara memurların disiplin amirliği yetkisi verilebilir.
 2. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir, Ancak il merkezindeki sağlık kuruınlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri il sağlık müdürlüğündeki sözleşmeli pozisyonlarında çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.
 3. 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, ekli (II) sayılı cetvelde sayılan başhekim ve başhekim yardımcısı veya lüzumu halinde ilçelerde ilçe sağlık müdürü pozisyonlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 191- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra dördüncü fıkra şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bakanlık, yurt dışında sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık, hizmet birimleri kurabilir ve işletebilir. Ru amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, fınaııs ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilir. Bu kapsamdaki sağlık hizmet birimlerinin kuruluşu, işleyişi, personel istihdamı ve bunlara mali ve sosyal hak kapsamında yapılacak ödemeler ile diğer mali ve idari hususlar Bakanlar1 Kurulunca belirlenir, Bu fıkra kapsamında kamu kuramlarında çalışanlardan görevlendirilenler, çalıştıkları sürede aylıksız izinli sayılır. Aylıksız izin verilmek suretiyle görevlendirilenlerden, önceki görevleri sebebiyle ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların; aylıksız izinli sayıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra kapsamına girenler ile bunlar-ın yurt dışında birlikte yaşadıkları ve 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurt dışındaki sağlık giderleri, aylıksız izin dönemini geçmemek kaydıyla sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları için 5510 sayılı Kanunda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilenlerden görev süresinin bitimini veya görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen onbeş gün içinde görevlerine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Göreve dönenlerin aylıksız izinde geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir.”

MADDE 192- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kadroları ile birlikte cetvelden çıkarılmıştır. Bu cetvellerde yer alan kadrolar, merkez teşkilatlarındaki Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadroları ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatındaki müdiir ve müdür yardımcısı kadroları ile münhal şube müdürü kadroları hariç olmak iizere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvclin Sağlık Bakanlığına ait bölümünün ilgisine göre merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatına ait kısımlarına eklenmiştir. Ayııı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümünün merkez teşkilatı kısmındaki “genel müdür” kadro sayısı “10”, “genel müdür yardımcısı” kadro sayısı “22” şeklinde değiştirilmiş; taşra teşkilatındaki il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı ve ilçe sağlık müdürü kadroları ile münhal şube müdürü kadroları iptal edilerek anılan cetvelden çıkarılmıştır. Ekli (7) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir”

MADDE 193- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bakanlık teşkilat ve kadrolarını bu maddenin yayımı talihinden itibaren en geç üç ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirir. Teşkilat ve kadrolar bu Kanun Elükmünde Kararnameye uygun hale getirilinceye kadar, görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler vc personel tarafından; harcama ve ödemeler de ilgili bütçesinden yapılmaya devam edilir.

 1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin gerektirdiği düzenleyici işlemler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
 2. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıklarının üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, sözleşme, hak, alacak ve borçları ile dava ve icra takipleri, teşkilat bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirildiğinde Bakanlığa devredilmiş sayılır.
 3. Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanmış veya görevlendirilmiş olup kadroları iptal edilen personelden; Kurum Başkam, Kurum Başkan Yardımcısı, 1, Hukuk Müşaviri, İl Sağlık Müdürü, 11 Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürlüğünde müdür ve müdür yardımcısı olanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlardan Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar Genci Müdür Yardımcısı kadrolarına; il sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığı müdürlüğünde müdür yardımcısı kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar ise şube müdürü kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Kadro unvanı değişmeyen diğer personel, ilgisine göre Bakanlığın merkez, taşra vc döner sermaye teşkilatındaki aynı unvanlı kadrolara başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Kaldırılan kuramlarda 4924 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları uyarınca ve vekil ebe vc hemşire pozisyonlarında çalıştırılan personel ile sürekli ve geçici işçiler, çalıştığı birim ve teşkilatı esas alınarak mevcut pozisyon ve kadrolarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Anılan idarelere ait boş kadro ve pozisyonlar, bu maddenin yayımı tarihinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bulundukları teşkilatlar esas alınarak

Bakanlığa devredilmiş sayılır. Kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterlikleri ile birliklere bağlı hastanelerde görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri bıı maddenin yayımı tarihinde sona erer. Söz konusu sözleşmeli pozisyonlara kamu kurum vc kuruluşlardan görevlendirilenler kadro görevlerine dönerler, 10/7/2003 tarihli vc 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken sözleşme yapmış olanlar, en son ayrıldıkları 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlara dönebilirler, açıktan atananların ise ilişikleri kesilir, Ancak sözleşmeleri sona eren personel, iiç ayı geçmemek üzere yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar aynı şartlarda görev yapar.

 1. Kaldırılan kurumlanıl kullanımındaki bütün taşınırlar Bakanlığa devredilir. Bu kuramlara tahsis edilmiş olan taşınmazlar, tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.”

MADDE 194- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (T) sayılı cetvelin “Hizmet Birimleri” başlıklı sütununa aşağıdaki sıralar eklenmiş ve eki (II) ve (III) sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13. Basm ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 1. Halk Sağlığı Cicnel Müdürlüğü
 2. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü”
“(II) SAYILI CETVEL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVAN VE SAYILARI
POZİSYON UNVANI POZİSYON SAYISI
IL SAĞLIK MUDURU 81
İLÇE SAĞLIK MUDURU 700
BAŞKAN 400
BAŞKAN YARDIMCISI 600
BAŞHEKİM 850
BAŞHEKİM YARDIMCISI 2.000
MUDUR 1.600
MUDUR YARDIMCISI 2.000
UZMAN* 1.600
TOPLAM 9.831

* Uzman personel: İl sağlık müdürlüklerinde, belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasım gerektiren hizmetlerde sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak istihdam edilen personeli ifade eder.

(III) SAYILI CETVEL

SÖZLEŞME ÜCRETİ CETVELİ
Sözleşme Ek Ödeme
Unvanı Ücreti Oram Tavan Oranı
(%) (%)
İl Sağlık Müdürü
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 250 500
b) Uzman Hekim, Hekim* 200 4-00
c) Hekim 200 300
Başkan
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 200 500
b) Uzman Hekim, Hekim* 200 400
c) Diğer 200 300
Başkan Yardımcısı
a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 150 500
b) Uzman Hekim, Hekim* 150 400
c) Diğer 150 300
îlçe Sağlık Müdürü ‘
a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi 150 400
b) Uzman Hekim, Hekim* 150 300
c) Pratisyen Hekim 150 200
Uzman 100 125
Başhekim
a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim 150 600
■ b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş 150 450
Hekimi*
c) Hekim, Diş Hekimi 150 200
Başhekim Yardımcısı
a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim* 150 270
b) Hekim, Diş Hekimi. Eczacı 150 180
c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri 100 125
Müdür 100 125
Müdür Yardımcısı 75 75….

(*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksele lisans veya doktora eğitimi almış tabip”

MADDE 195- 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için öncelikle şirket lehine kefil o!an ve şahsi malvarlığı değerlerine kayyım atanmamış ortak, yönetici veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin malvarlığına müracaat edilir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bu kapsamda şirket borçlarının ödenmesi ya da şirket sermaye ihtiyacının karşılanmasını, temjnen. öncelikle şalisi malvarlığı değerlerine kayyım atanmamış kefillerin varlıklarına müracaat edilmek kaydıyla kefillerin varlıklarının doğrudan veya ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satılması konusunda yetkilidir.”

MADDE 196- 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

“Kayyım atanan şirketlerde kefalet

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 37 nci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik hükümleri, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla başlatılmış olan takip ve tahsil işlemleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 197- 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(2) Komisyon üyeleri hakkında birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen suçlardan soruşturma açılması Başbakanın iznine tabidir.”

“Üyelerin görevli oldukları süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Hakim ve savcılar dahil üyelerin görevli oldukları süreler, kendi kuramlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılır.”

MADDE 198- 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir,

“Yükseköğretim kuramlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kumlan yükseköğretim kuramlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kuramlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kuramlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Halikında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kuramlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır.”

MADDE 199- 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “Başbakanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Komisyona” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 200- 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. ‘

“Bu şekilde görevlendirilen personelin görevli oldukları süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Hakim ve savcılar dahil görevlendirilen personelin Komisyonda geçirdikleri süreler, kendi kuramlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılır.”

MADDE 201- 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işiem tesis edilmiş olup rütbesi alınaıı ve emekli kimlikleri iptal edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelince Milli Savunma Bakanlığı, bu fıkra kapsamına giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince İçişleri Bakanlığı,”

MADDE 202- (1) Ekti (8) sayılı listede adı yazılı köyü kapsamak ve Sultanham Beldesi merkez olmak üzere, Aksaray İlinde Sultanham adıyla bir ilçe vc aynı adla belediye kurulmuştur.

 1. Ekli (9) sayılı listede adlan yazılı köyleri kapsamak ve Kemalpaşa Beldesi merkez olmak üzere, Artvin İlinde Kemalpaşa adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.
 2. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ilçelerin personel ihtiyacını karşılamak üzere ekli (10) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara bir yıl süreyle tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 3. Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyia, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulacak ilçelerin kaymakamlığı için, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelinin (T-02) sırasından iki adet binek otomobil almır.
 4. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binaları ve lojmanların yapımı, satın alınması, kiralanması, balcım ve onanım için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.
 5. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 203- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

 1. 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 39 uııcu maddesi,
 2. 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kamımı,
 3. 27/6/1972 tarihli ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu,

ç) 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu,

 1. 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 13/A maddesinin ikinci fıkrası,
 2. 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 13 üncii, 14 üncü, 16 ncı ve 39 uncu maddeleri, 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “lisans ve lisans üstü” ibaresi,
 3. 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye” ibaresi,
 4. 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 11 inci ve 13 üncü maddeleri, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” ibaresi,

ğ) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eldi

 1. sayılı cetvelde yer alan “53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ve “54) Türkiye Kamil Hastaneleri Kurumu” ibareleri,
 1. 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanunun 118 inci maddesinin ikinci fıkrası,

ı) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Hakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı, 29 uncu, 30 uncıı, 31 inci, 32 nci, 33 üncü ve 34 üncü maddeleri ile 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ibaresi, yürürlükten kaldırılmıştır.

 1. Diğer mevzuatta Türkiye İCaımı Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yapılmış olan atıflar Sağlık Bakanlığına yapılmış sayılır.

MADDE 204- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 205- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.