Sağlık personeli 2016 Hac başvuruları başladı | MediGündem
Sağlık Personeli İl İçi Yer Değiştirme Tayin Dönemi Başladı

Sağlık Personeli İl İçi Yer Değiştirme Tayin Dönemi Başladı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Personelinin İl İçi
Ana Sayfa Duyuru, Genel, Güncel 21 Şubat 2016 2711 Görüntüleme

Sağlık personeli 2016 Hac başvuruları başladı

2016 YILI HAC SAĞLIK EKİBİNDE GÖREVLENDİRİLECEK
PERSONELLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
A- Müracaatla İlgili Hususlar.
a) Müracaat işlemleri; 04 – 15 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Müracaat etmek isteyenler öncelikle Vakıfbank, T.C. Ziraat Bankası, Halkbank, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. veya Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. nezdinde bulunan kurumsal hesaba, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 20,00 TL yatıracaklardır. Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun form, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulacak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek, formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra elden veya posta ile en geç 21 Mart 2016 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir.
b) İlan edilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan, formu eksik düzenlenen, faksla yapılan veya belirtilen süre içinde ulaştırılmayan başvurular ile 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ ya tabi sözleşmeli,
01.08.2016 tarihi itibari ile Devlet hizmet yükümlülüğü devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecek, ayrıca müracaatı kabul edilmeyen ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücret iade edilmeyecektir.
c) Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, Yurtdışında en az 50 gün kalabilecek ve Suudi Arabistan
şartlarında gerektiğinde mesai mefhumu gözetilmeksizin, hafta sonu ve bayram tatili yapmadan çalışabilecek durumda olacaktır
ç) Görevlendirmeler; aşağıda belirtilen unvanlar için, ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların
dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır.
d) Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaatta bulunanlar (hekimler, diş hekimleri ve eczacılar hariç), önce test sınavına tabi tutulacaklar, test sınavı sonucunda puan sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden
ihtiyacın iki katı oranında çağrılacak personel ile müracaatta bulunup test sınavına tabi tutulmayan hekim, diş
hekimi ve eczacılar mülakata alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde sınav komisyonunca bu oran bazı branşlarda artırılabilecektir. Test sınavı ve mülakat uygulanacak merkezler Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
e) Görevlendirmeler; testte katılan personelin test ve mülakatta aldıkları puanlarının ortalamaları, hekim, diş
hekimi ve eczacıların ise mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak puanlama sıralamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden yapılacaktır.
f) Uzman hekimler hariç, tüm branşlarda tecrübeli personel (hacda görev almış) görevlendirilmesinde %10
oranı aşılmayacaktır
g) Test ve mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenler ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanlar, belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı/kaybettiği ve karı-koca oldukları tespit edilenlerin ( içlerinden biri feragat etmediği takdirde) görevlendirmeleri yapılmayacak, şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması
için, kurumlarına bilgi verilecektir.
ğ) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden veya ilgili personelin e-posta adreslerine mesaj gönderilmek suretiyle duyurulacak olup, ayrıca adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır. E-posta adresinin müracaat formuna yanlış girilmiş olması ya da aktif olmaması
durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.
B- Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar.
1 – Uzman Doktorlarda;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. dahil) veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında fiilen çalışıyor olmak,
b) 2015 Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
2- Pratisyen Doktorlarda;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. dahil), kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında 11.03.2016 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
b) 2014 veya 2015 Hac ile 2015-2016 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1961 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
3- Diş Hekimleri ve Eczacılarda;
a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. dahil) veya kurum tabipliklerinde
11.03.2016 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b) 2014 ve 2015 Hac Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1961 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

3- Diyetisyenlerde;

a) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde  (Vakıf ünv. dahil),  kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında 11.03.2016 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olmak,

b) 2014 ve 2015 Hac ile 2015-2016 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1971 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

4 – Ebe, ebe-hemşire, hemşire, sağlık memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri olarak çalışanlar), ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik), laboratuvar, tıbbi cihaz tamir, röntgen, anestezi, ortez-protez ve diş

teknisyeni/teknikerleri, eczacı kalfası ve sterilizasyon teknisyeni olarak çalışanlarda;      a) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda,

11.03.2016 tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2014 ve 2015 Hac ile 2014-2015 ve 2015-2016 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1971 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

6-  Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda; a) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda, 11.03.2016 tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2015 Yılı Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1966 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

C- Diğer Hususlar;

a) Başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç sağlık ekibinde; 12 dahiliye,

10 göğüs hastalıkları, 5 kardiyoloji, 3 anestezi, 12 acil uzmanı, 3 genel cerrahi, 3 ortopedi, 2 nöroloji, 3 fizik tedavi uzmanı, 3 psikiyatri, 3 üroloji, 2 cildiye, 3 göz, 4 KBB, 3 kadın doğum, 6 intaniye, 18 aile hekimi uzmanı, 4

radyoloji, 80 pratisyen doktor, 4 diş hekimi, 6 diyetisyen, 110 ebe, ebe-hemşire veya hemşire, 35 sağlık memuru, 40 erkek 30 bayan olmak üzere toplam 70 hastabakıcı-hizmetli, 9 laboratuvar teknisyeni, 17 ATT (Acil

Tıp Teknisyeni-paramedik), 7 eczacı, 10 eczacı kalfası, 8 tıbbi cihaz tamir teknisyeni, 5 anestezi teknisyeni, 9

röntgen teknisyeni, 3 ortez-protez teknisyeni, 4 diş teknisyen-teknikerleri ve 3 sterilizasyon teknisyeni görevlendirilmesi planlanmaktadır.

b) Görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatleri istenilecektir.

c) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar” ın 11. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen oranlarda ödenecektir.

ç) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacaktır.

d) Görevlendirilmesi uygun görülenler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte süresi içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

e) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına bildirilecektir.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.